Telefoane interventii:   0264 426 611,   0722 300 745

RSVTI

DE CE SI CINE ARE NEVOIE DE SERVICIUL DE RSVTI?

Prestarea serviciului de operator RSVTI – Se poate executa conform Ordinul 147 -2006 cu persoane fizice sau juridice care au autorizatie RSVTI.

Legea 64 /2008

 • Art. 4 ” Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat ,denumita in continuare ISCIR , este organul de specialitate al administratiei centrale , cu personalitate juridica , responsabil in numele statului pentru asigurarea masurilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor….”
 • Art. 15 prevede:
  1. ” Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalatii /echipamente prevazute in anexa nr. 2 pc.1-4 si in anexa nr. 3 pct. 1-3 si 8 , are obligatia sa le inregistreze la ISCIR , sa detina evidenta centralizata a acestora si sa comunice la ISCIR orice modificare intervenita in situatia tehnica sau juridica a acestora , in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice”.
  2. ” Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalatii/echipamente prevazute la alineatul (1) are obligatia sa asigure operator autorizat , responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor , denumit RSVTI conform prescriptiilor tehnice.
 • Art 25-d) ” Nerespectarea prevederilor art.15 se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei”.

RSVTI – Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor

AVANTAJELE EXTERNALIZARII SERVICIULUI DE RSVTI

 • Costurile sunt mai mici decat daca ati avea un angajat propriu operator RSVTI pe care ar trebui sa-l autorizati dumneavoastra.
 • Nu sunteti afectat de fluctuatia de personal.
 • Aveti asigurata supravegherea permanenta nefiind influentati de concedii de odihna sau medicale.
 • Nu exista costuri suplimentare toate fiind prevazute in anexele contractului .

Instalatiile si echipamentele  de ridicat sau sub presiune care  intra  sub  incidenta   I.S.C.I.R.  :

INSTALATII DE RIDICAT  ( IR ) :

 1. ascensoare de persoane
 2. ascensoare de marfuri
 3. scari si trotuare rulante
 4. platforme pentru persoane cu dizabilitati
 5. stivuitoare
 6. transpalete electrice
 7. transpalete manuale
 8. elevatoare auto
 9. elevatoare
 10. macarale turn
 11. macarale
 12. automacarale
 13. telecabine
 14. teleschi
 15. trape de scena
 16. etc.

INSTALATII  MECANICE  SUB  PRESIUNE  (IMSP): 

 1.  cazane de abur, de apa calda sau fierbinte si similar
 2. recipiente care lucreaza sub presiune
 3. conducte pentru fluide sub presiune
 4. sobe sau alte aparate de încalzit, in uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos.
 5. aparate de gatit si pentru incalzirea apei si similare, în uz neindustrial sau colectiv, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos.
 6. arzatoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos.
 7. dispozitivele de siguranta pentru instalatii
 8. aparatura si instalatiile de automatizare aferente
 9. etc.

 DREPTURILE SI OBLIGATIILE OPERATORULUI RSVTI

Aveti mai jos extrasul din Ordinul nr.382/2009 care indica drepturile si obligatiile operatorului RSVTI

Drepturile si obligatiile operatorului RSVTI

Art.33

 1. In exercitarea activitatii, persoanele fizice si juridice autorizate ca operator RSVTI au indatorirea sa supravegheze ca masurile impuse de legislatia in vigoare privind functionarea, exploatarea, precum si intretinerea si reparatiile instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR sa fie efectuate in conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile.
 2. In acest sens, in afara obligatiilor prevazute in cap. III din Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul RSVTI mai are si urmatoarele obligatii specifice:
  • identificarea tuturor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;
  • efectuarea demersurilor necesare in vederea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor pentru care autorizarea functionarii se face de catre ISCIR, potrivit prescriptiilor tehnice aplicabile;
  • inregistrarea tuturor echipamentelor/instalatiilor detinatorului/utilizatorului, supuse autorizarii ISCIR, la inspectia teritoriala de care apartin;
  • admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor, care se face de catre operatorul RSVTI, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;
  • efectuarea demersurilor necesare in vederea obtinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care prescriptiile tehnice solicita acest lucru;
  • verificarea existentei documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
  • intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR;
  • instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire, atat cel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu instructiunile de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispozitie de catre producatori, si cu instructiunile tehnologice ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul, puse la dispozitie de catre proiectantul liniei tehnologice;
  • afisarea la loc vizibil a instructiunilor de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, precum si a celor ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul;
  • oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice oficiale;
  • informarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre planul de verificari tehnice aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;
  • urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica;
  • examinarea si vizarea registrelor de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;
  • pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
  • verificarea ca instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR sa fie deservite de personal autorizat, conform cerintelor prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;
  • anuntarea de indata a inspectiei teritoriale de care apartine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au in evidenta;
  • participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalatiile ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
  • informarea in scris a inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de echipamente/instalatii, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;
  • anuntarea inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in vederea scoaterii din evidenta in cel mult 15 zile de la data casarii, precum si prezentarea documentelor de casare;
  • intocmirea unui proces-verbal de oprire din functiune pentru instalatiile care intra in conservare si transmiterea acestuia la ISCIR in termen de 15 zile;
  • anuntarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;
  • anuntarea in scris a inspectiei teritoriale care a eliberat autorizatia, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;
  • desfasurarea activitatii cu respectarea obligatiilor si raspunderilor prevazute in prescriptiile tehnice ISCIR si in celelalte dispozitii legale in domeniu.
 3. In afara obligatiilor prevazute la alin. (2), persoana juridica autorizata ca operator RSVTI are si urmatoarele obligatii specifice:
  • transmiterea catre inspectia teritoriala a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnati pentru fiecare detinator/utilizator;
  • verificarea ca operatorii RSVTI nominalizati sa respecte obligatiile prevazute la alin. (2) si cele din prescriptiile tehnice aplicabile;
  • informarea in scris a inspectiei teritoriale emitente a autorizatiei, in termen de 15 zile, asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza eliberarii autorizatiei.

Art. 34. – In exercitarea activitatii sale, operatorul RSVTI are urmatoarele drepturi:

 1. operatorul RSVTI are dreptul de a-si comanda si realiza o stampila, ca mod suplimentar de identificare pe documentele pe care le intocmeste, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;
 2. operatorul RSVTI are dreptul de a pastra originalele autorizatiei si atestatului eliberate de ISCIR, unitatea la care acesta este angajat sau cu care are raporturi contractuale de alta natura neputand sa le retina;
 3. operatorul RSVTI are dreptul sa primeasca informatiile si documentele solicitate cu privire la echipamentele/instalatiile pe care le are in evidenta de la reprezentantii unitatilor detinatoare/utilizatoare;
 4. operatorul RSVTI care isi desfasoara activitatea in temeiul unor raporturi de munca are drepturile prevazute de legislatia in vigoare aplicabila